Meer- en minderwerk bij Wkb projecten

Bij de projecten die WTT als pilot draait, volgens de werkwijze zoals geldt onder de Wkb, krijgen we veel vragen over meer- en minderwerk. Een veelgestelde vraag: "Kan dit nog onder de Wkb en hoe dient er mee te worden omgegaan?" Vanuit de overheid zijn er verschillende handvaten vastgesteld hoe er wordt omgegaan met meer- en minderwerk. Hieronder lichten we toe hoe hier vanuit het WKI mee wordt omgegaan.

C3a077b2 4947 3079 Ad2a 080F087f0fe0

Inzicht in (meer- en) minderwerk
Voor alle projecten die worden behandeld volgens de werkwijze die de Wkb voorschrijft dient er inzichtelijk te worden gemaakt welk meer- en minderwerk er van toepassing is. Dit meer- en minderwerk dient voor alle bouwnummers in het plan inzichtelijk te worden gemaakt. Dus niet alleen voor de woningen waarbij er toezicht wordt gehouden tijdens de bouw, maar voor alle woningen in het project.

Wijze van handelen bij minderwerk
Wanneer er sprake is van minderwerk dient er ook in deze gevallen te worden aangetoond hoe er aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Bij projecten kunnen er verschillende types minderwerk worden gedefinieerd. In de wijze waarop het minderwerk aangeduid kan worden maken we onderscheid in minderwerk dat door de kwaliteitsborger kan worden beoordeeld op basis van aannemelijkheid én minderwerk waarbij de werkzaamheden altijd in het werk moeten worden beoordeeld.
 
In de onderstaande opsomming zijn de soorten minderwerk aangegeven waarbij de controles kunnen worden afgerond op basis van aannemelijkheid. Per onderdeel zijn een aantal suggesties gedaan hoe de aannemelijkheid onderbouwd kan worden. Voor alle woningen waar dit minderwerk van toepassing is dient dit in deze gevallen te worden vastgelegd. Als het onderstaande inzichtelijk is gemaakt is dit daarmee voldoende onderbouwd.

Minderwerk op basis van aannemelijkheid

  • Casco badkamer
  • Casco toilet
  • Niet aanbrengen van binnendeuren

De bovenstaande voorbeelden van minderwerk kunnen worden aangetoond door in de overeenkomst met kopers vast te leggen dat de betreffende onderdelen onder de verantwoording van de kopers zullen gaan voldoen aan de specifiek voor die onderdelen van toepassing zijnde voorschriften. Een andere mogelijkheid is het aantonen van lever- en / of bestelbonnen waarmee één en andere kan worden aangetoond.
 
Wordt er in de bovenstaande gevallen van minderwerk niet voorzien van de hiervoor genoemde informatie dient alsnog de initieel beoogde controle in het werk te worden uitgevoerd om de aannemelijkheid onderbouwd te krijgen.
 
Overige gevallen van minderwerk, dan de hiervoor beschreven voorbeelden, dienen in het werk te worden beoordeeld.
 
Kwaliteit minderwerk inzichtelijk maken
Het minderwerk dient voor alle woningen/controle objecten in het project te worden vastgelegd. Voor minderwerk waarvan de controles in het werk zelf moeten worden uitgevoerd dient dit bij alle controle objecten / woningen te worden gedaan indien van toepassing. In deze gevallen is er namelijk geen eenduidigheid in de wijze waarop werkzaamheden binnen de verschillende controle objecten worden uitgevoerd en kunnen controle objecten / woningen daarom niet referent voor elkaar worden gesteld.
 
Wie levert de gegevens aan?
Minderwerk dat beoordeeld wordt op basis van aannemelijkheid, wordt door de aannemer aangeleverd.

Gaat het om controles van minderwerk die in het werk vastgelegd dienen te worden? Dan kan de aannemer deze gegevens bij Woningborg Toetsing en Toezicht aanleveren of delegeren naar de betrokkenen.
 
Wanneer een project afronden in geval van minderwerk?
Wanneer een project enkel minderwerk bevat dat kan worden beoordeeld op aannemelijkheid, kan de verklaring direct na afronding van de laatste controles worden verstrekt. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er in een project enkel sprake is van minderwerk als casco badkamer en toiletten.

In het geval van dat het project minderwerk bevat dat dient te worden beoordeeld in het werk, zal na afronding laatste werkzaamheden van de aannemer (initiële opdrachtgever) het project direct worden afgerond door een schrijven. Dit is geen officiële verklaring wanneer niet alle benodigde controles zijn afgerond. De verklaring kan eventueel alsnog verstrekt als het resterend werk door de kopers is afgerond en controles hiervan zijn aangeleverd.