Privacy statement Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

 

WIE IS WONINGBORG TOETSING EN TOEZICHT?

Dit is het privacy statement van Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. (KvK 63356996), hierna ‘Woningborg T&T’ genoemd. In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor Woningborg T&T is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg T&T respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

 

DE DOOR ONS VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Woningborg T&T  verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • De gegevens welke u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens bij een offerteaanvraag of contactgegevens die in het WKI worden verwerkt)
 • IP-adres en gegevens die u achterlaat op de website (via contactformulier)
 • Uw NAW gegevens (en eventueel een telefoonnummer en/of e-mailadres) wanneer de door ons verkregen opdracht betrekking heeft op uw woning of pand.

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Woningborg T&T uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u(w organisatie) gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, waaronder het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 3. activiteiten van intern beheer;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 6. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Woningborg T&T;
 7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 8. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen die volgen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de administratie- en bewaarplicht.

 

WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Woningborg T&T of van een derde.

 

Voor de hiervoor als 3 tot en met 7 genummerde doeleinden beroept Woningborg T&T zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden, intern beheer, historisch- en statistisch onderzoek en doorontwikkeling van het WKI.

 

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit privacy statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

 

VERPLICHTE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Woningborg T&T niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

 

WORDEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met leveranciers. Denk hierbij aan leveranciers die onze website en e-mailsysteem onderhouden.

 

Uw  persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met vennootschappen binnen de Woningborg groep. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst met u(w organisatie). Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Ook delen we uw gegevens met derden die op de website van Woningborg T&T gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement ons Cookiestatement.

 

Woningborg T&T verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij:

 • ­ u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
 • ­ Woningborg T&T wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

 

VINDT ER EEN DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EU PLAATS?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt. 

 

VINDT ER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING PLAATS?

Woningborg T&T maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

VOOR WELKE TERMIJN WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Op basis van onze administratieplicht dienen we bepaalde gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Woningborg T&T heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • Inzagerecht: u kunt de door Woningborg T&T verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
 • Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
 • Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.
 • Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

 

WIJZIGINGEN?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Woningborg T&T kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

KLACHTEN? www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

VRAGEN?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg T&T, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

WONINGBORG TOETSING EN TOEZICHT B.V.

Bezoekadres
Tielweg 24
2803 PK Gouda

PostadresPostbus 805
2800 AV  GOUDA

T. 0182 – 58 00 04
F. 0182 – 51 02 45
W. www.woningborg.nl
E. info@woningborggroep.nl

KvK te Woerden
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. - 63356996

BTW-identificatienummer
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. - NL855201769B01

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

mr. L.M. van Suchtelen van de Haare-van Kooten
tel: 0182 – 59 29 75
e-mail: l.van.suchtelen@woningborggroep.nl