BIJLAGE 2

Indieningsvereiste aanvraag omgevingsplanactiviteit onder Wkb, artikel 2.19, Regeling omgevingsrecht

Artikel 2.19 (gegevens en bescheiden bij bouwmelding)
1. Een melding als bedoeld in artikel 2.18 wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:

  1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt;
  2. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer van de gemachtigde;
  3. als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de degene die het bouwwerk bouwt of de gemachtigde;
  4. de dagtekening;
  5. het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
  6. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet;
  7. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5; en
  8. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving

2. Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening gehouden met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn.