BIJLAGE 3

Indieningsvereiste gereedmelding bij bevoegd gezag onder Wkb

1. Het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.17 in gebruik te nemen zonder dit ten minste twee weken voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk te melden.


2. De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:

 1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk heeft gebouwd;
 2. de dagtekening;

3. het adres van het bouwwerk, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie van het bouwwerk;

4. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit;

5. gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie blijkt;

6. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:

 1. belastingen en belastingcombinaties van de constructieve delen van
  het gerealiseerde;
 2. bouwwerk, en van het bouwwerk als geheel;
 3. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen
  van de bouwconstructie;
 4. van het gerealiseerde bouwwerk;
 5. de luchtverversing van het bouwwerk;
 6. de energiezuinigheid van het bouwwerk;
 7. de milieuprestatie van het bouwwerk

7. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het bouwwerk als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, onder 4 o en 5 o; en

8. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen> Raad van State circa 1 jaar).