Het proces bij de Wet Kwaliteitsborging

Er staat wat te veranderen. Dat weten we ondertussen wel. Vanaf 1 januari 2024 start de Wkb. Sinds 2016 is WTT Kwaliteitsborging zich al aan het voorbereiden op deze wetgeving. Met honderden pilots met aangesloten bouwbedrijven hebben we een proces staan wat volledig in het teken staat van de bouw. Via deze weg heb jij een checklist tot je beschikking wat er per fase gebeurd. Zo ben je op de hoogte, goed voorbereid en klaar om te beginnen.

 

Reeuwijk Zonderpbord Extracorrectie Min

Via deze weg laten we je het proces zien. Onderaan de afbeelding vind je per fase wat er wordt verwacht van jou als bouwer, wat er moet aangeleverd worden bij de gemeente of bij ons en wat je van ons mag verwachten.

alt="Proces wet kwaliteitsborging - WKB"

Fase 1: Aanvraag Omgevingsplanactiviteit

Tijdens deze fase wordt het plan beoordeelt. Er worden hier een aantal zaken verwacht en wij gaan een offerte opstellen zodat we het plan kunnen starten.

Door de bouwer aan te leveren bij WTT Kwaliteitsborging:

 • Situatietekening inclusief maatvoering
 • Plattegronden van alle verdieping
 • Doorsnede tekeningen
 • Geveltekeningen
 • Bouwroute, indien bekend.

Dit ontvang je van ons: WKI offerte op basis van het plan.

Gegevens aanleveren bij bevoegd gezag of gemeente:

Indieningsvereiste aanvraag omgevingsplanactiviteit onder WKB

 • Gegevens en bescheiden ruimtelijke ordening, bouwverordening en welstand
 • Schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies
 • Toe te passen instrument en kwaliteitsborger

Bevoegd gezag verleent vergunning onder de voorwaarden dat:

 • Het borgingsplan uiterlijk 4 weken voor start bouw wordt aangeleverd.
 • Het beschikbaar zijn van alle gegevens en bescheiden Bouwbesluit vanaf 4 weken voor start van het betreffende onderdeel.
 • Eventuele overige voorwaarden (bijvoorbeeld bouw en sloopveiligheidsplan)

Daarnaast is het van belang bij het bevoegd gezag op te halen of er sprake is van lokale risico's die in het borgingsplan opgenomen dienen te worden. Verder ook een punt van aandacht bij het bevoegd gezag is hoe er opgeleverd dient te worden, zie ook ons artikel over dit onderwerp

Risicobeoordeling uitvoeren

Voor de fase 2 Melding bouwactiviteit wordt er een risicobeoordeling uitgevoerd. Dit is de minimale set om de risicobeoordeling te laten toetsen door WTT Kwaliteitsborging.

 • Ingevuld formulier aanvraag omgevingsvergunning
 • Situatietekening incl. maatvoering, schaal 1:1000
 • Plattegronden van alle verdiepingen, schaal 1:100
 • Doorsnede tekeningen, schaal 1:100
 • Geveltekeningen, schaal 1:100
 • Uitgewerkte detailtekeningen, schaal 1:5
 • Oppervlaktenberekeningen
 • Spuiventilatieberekening
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Beng berekening
 • Milieuprestatieberekening
 • Berekening geluidwering gevel (indien sprake is van een hogere waardenbesluit)
 • Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering
 • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012
 • Verkooptekeningen, technische omschrijving en kleuren materiaalstaat
 • Lokale risico’s, indien van toepassing worden deze door het bevoegd gezag kenbaar gemaakt aan de aanvrager Omgevingsplanactiviteit.

Fase 2: Melding bouwactiviteit 

De aannemer/aanvrager moet melding maken van de bouwactiviteit. Dit doet de aannemer/aanvrager met het borgingsplan wat door WTT Kwaliteitsborgers is opgesteld. Gezien het borgingsplan uiterlijk vier weken voor start bouw bij het bevoegd gezag moet zijn aangeleverd, is het van belang deze gegeven eerder dan vier weken voor start bouw bij de kwaliteitsborger aan te leveren. Ons advies is om dit ruim voor de minimale termijn van 4 weken te doen. Dit met het oog op de mogelijkheid tot herstel is dit van groots belang.

Om een borgingsplan op te kunnen stellen moet de risicobeoordeling positief zijn afgerond. Er moet voldoende vertrouwen zijn dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit / BBL kan voldoen.

Door de bouwer aan te leveren bij WTT Kwaliteitsborging:

 • Verantwoordelijke planning kwaliteitsborging vanuit bouwende partij
 • Bouwvolgorde
 • Bij borging betrokken personen, van aannemer en gemeente

Dit ontvang je van ons: Een compleet borgingsplan

Gegevens aanleveren bij bevoegd gezag of gemeente:

Indieningsvereiste melding bouwactiviteit onder WKB. Onderstaande punten is feitelijk het borgingsplan. Dit hoef je als aannemer dus niet zelf te verzamelen. Dat doen wij voor je. 

 1. Een melding bouwactiviteit bevat de volgende gegevens en bescheiden:
  a. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt;
  b. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer van de gemachtigde;
  c. als de melding elektronisch wordt ingediend: het e mailadres van de degene die het bouwwerk bouwt of de gemachtigde;
  d. de dagtekening;
  e. het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
  f. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet;
  g. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5;
  h. Het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
 2. Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening gehouden met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn.

Fase 3: Start bouw

Het borgingsplan is gereed. Twee dagen voor de start van de bouw moet er nog een melding aan het bevoegd gezag, dit doe jij als aannemer.. Tijdens de bouwfase voert WTT Kwaliteitsborging kwaliteitscontroles uit. Deze worden in samenwerking met de bouwende partij uitgevoerd. Alles staat tijdens deze fase in het teken van efficiënt door kunnen bouwen.

Aanvullende gegevens in dienen bij WTT ten minste drie weken voor start bouw betreffend onderdeel

 • Sonderingsrapport en funderingsadvies, incl. paaldraagkrachtvermogen
 • Belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen)
  constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel
 • Schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en
  paalpuntniveaus
 • Overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoerin

Aanleveren planningsgegevens en controles in Chepp of gelijkwaardig ten behoeve van verslaglegging tijdens de bouw.

Voor de Wkb werden bovenstaande punten aangeleverd bij de gemeente. Dat moet nu dus worden aangeleverd bij de Borger. 

Fase 4: Kwaliteitsborging

Tijdens de bouw word het borgingsplan tot uitvoering gebracht. Het lijkt erop dat dit alleen door de kwaliteitsborger moet worden opgepakt. Maar, een samenwerking met jou als aannemer is hierin cruciaal. Als aannemer heb je een belangrijk aandeel in de kwaliteitsborging. Als aannemer moet je een planning invullen en controles aanleveren. 

Een kwaliteitsborger kan dus zonder medewerking van de aannemer niet het borgingsplan volledig tot uitvoering brengen. Samenwerking is cruciaal.

Fase 5: Gereed melding

Bij de gereed melding van het gebouw wordt er een verklaring en dossier opgesteld. Dat doet de Kwaliteitsborger van WTT. Dit dossier moet 10 dagen voor ingebruikname worden aangeleverd bij het bevoegd gezag.

Indieningsvereiste gereedmelding bij bevoegd gezag onder WKB

 1. Het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.17 in gebruik te nemen zonder dit ten minste twee weken voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk te melden.
 2. De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:
  1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk heeft gebouwd;
  2. de dagtekening;
  3. het adres van het bouwwerk, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie van het bouwwerk;
  4. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit;
  5. gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie blijkt;
 3. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
  1. belastingen en belastingcombinaties van de constructieve delen van het gerealiseerde bouwwerk, en van het bouwwerk als geheel;
  2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie van het gerealiseerde bouwwerk;
  3. de luchtverversing van het bouwwerk;
  4. de energiezuinigheid van het bouwwerk;
  5. de milieuprestatie van het bouwwerk;
 4. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het bouwwerk als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, onder 4 oen 5 o; en gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen.

Wanneer we als borger alle benodigde gegevens gedurende de toets- en toezichtsfase hebben ontvangen kunnen we dit direct aan de aannemer terugleveren. Door ons portaal hebben we dit beschikbaar. Meer weten over het portaal, lees dan alles over het WKI.